پایگاه زبان
یک انجمن همکاری اقتصادی کارمندان است که سود را در انجمن استفاده می کند. 
  اعضای  انجمن آموزگاران باسابقه  و یا متخصصانی هستند که در انجمن فعالند.

  هدف:
  هدف ما کمک به آموزش چندزبانی است که می تواند به بهتر شدن نمره ی دانش آموزان و
  پیشرفت آنها کمک کند.

  ما چه میتوانیم بکنیم:
 

 1. ترجمه ی مواد آموزشی سوئدی به زبانهای مختلف که می توانند هم در آموزش زبان مادری استفاده شو ند و هم در کمک سوئدی به زبان مادری
   

 2. ترتیب دادن کورس هایی برای آموزگاران زبان مادری ، آموزگاران  دبیرستانها ،
  مدرسه ها  و  کودکستانها  در رابطه با آی تی و آموزش زبان و فرهنگ
   

 3. ترتیب دادن آموزش زبان مادری و کمک سوئدی به زبان مادری  از راه دور
   

 4. ترتیب دادن کمک به درس و مشق هم از راه دور و هم در مدرسه
   

 5. تولید مواد آموزشی هوشمند به زبانهای مختلف
   

 6. مشخص کردن ارزیابی و ارزش گزاری دانش ، توانایی ها و مهارت های تازه واردان